Menu
EUR
 • De juiste support
 • Voldoet aan hoogste veiligheidseisen
 • Design & Comfort
 • Expertise voor de professional

Algemene voorwaarden

Toepasselijke entiteit

Adres van de Klant:
a. Bij het invoeren van een Nederlands, Spaans, Frans, Duits, of ander Europees adres, gaat de koper een overeenkomst aan met de Nederlandse entiteit Senska BV (KVK-nummer 87052466), gevestigd te Kazemat 4, 3905 NR in Veenendaal.
b. Bij het invoeren van een Belgisch adres, gaat de koper een overeenkomst aan met de Belgische entiteit Senska BV, gevestigd te Vijvers 4, 8210 in Loppem.

Facturatie:
a. De facturatie voor transacties zal worden uitgevoerd vanuit de entiteit waarmee een koopovereenkomst is aangegaan.

Overeenkomst:
a. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, stemt de klant uitdrukkelijk in met het aangaan van een overeenkomst met de desbetreffende entiteit op basis van het ingevoerde adres.

Rechtsbevoegdheid:
a. In geval van een overeenkomst met de Nederlandse BV is het Nederlands recht van toepassing, en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank, ongeacht het land van de klant.
b. In geval van een overeenkomst met de Belgische BV zijn de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, ongeacht het land van de klant.

 

Algemene voorwaarden 

Bij afwezigheid van bijzondere voorwaarden voortvloeiend uit de briefwisseling van de partijen worden onderstaande algemene voorwaarden voor leveringen en werkopdrachten op of in bijlage van briefhoofden, offertes, facturen of andere om het even welke documenten gedrukt als geschreven aanzien en moeten zonder enige afwijking aangenomen worden door degenen die ze zonder verzet in ontvangst genomen hebben.

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, behoudens onze uitdrukkelijke aanvaarding.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toepasselijke entiteit. Hieronder benoemd als "Senska".

1. Algemene verkoop – en factuurvoorwaarden.

 1. De offerteprijs voor al onze verkopen, werken, leveringen en diensten kan worden gewijzigd, zelfs na verkoop- of aannemingsovereenkomst, wanneer er zich wijzigingen voordoen in de grondstofprijzen, sociale lasten, lonen, transportkosten, overeenkomsten met onze leveranciers, … en dit in afwijking van de bepaling van art. 1793 B.W. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden verzaakt de klant uitdrukkelijk aan de formaliteiten van art. 1793 B.W.
 1. De leveringstermijnen of termijnen voorzien voor uitvoering zijn niet bindend doch slechts benaderend. Het niet naleven van de levering – of uitvoeringstermijnen kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De verzending van goederen gebeurt op risico en voor rekening van de bestemmeling. Overmacht geeft aan onze firma steeds het recht, hetzij over te gaan tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling, hetzij de uitvoering ervan uit te stellen, zonder gehouden te zijn tot enige vooropzeg noch schadevergoeding.
 1. Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke en volledige stakingen, opstand, epidemieën, weersom-standigheden, machinebreuk, brand, ontploffing en iedere welkdanige oorzaak die de regelmatige levering door onze leverancier in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading voor een normale productie, voor de verzending en/of transport verhinderen, alsook gelijkaardige gevallen, worden beschouwd als overmacht.
 1. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 5 dagen na factuurdatum aan de woonplaats van de verkoper gestuurd te worden met een opgave van factuurdatum en nummer en gedetailleerde opgave van de gebreken. Zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing aangetekend worden gemeld, zoniet worden ze geacht aanvaard te zijn. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 5 dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de verkoper/aannemer. Laattijdige klachten worden niet meer aanvaard.
 1. De door “Senska” gefactureerde prijs betreft enkel de op factuur vermelde prestaties. De klant zal dus nooit kunnen voorhouden dat hij in de mening verkeerde dat dit een eindfactuur was, die het volledige werk omvatte en niet alleen de vermelde prestaties.
 1. Het staat “Senska” vrij voor het einde van de werkzaamheden eerst algehele betaling te vorderen alvorens het werk af te leveren of af te werken.
 1. Al onze voorstellen, ontwerpen, tekeningen, katalogi, brochures, prijslijsten, dienstmateriaal en inlichtingen vormen geen aanbod en worden gedaan zonder enige verbintenis van onzentwege. Zij blijven steeds eigendom van “Senska”.
 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke vermelding van ongeschonden toestand, worden alle toevertrouwde goederen geacht te worden teruggegeven in de staat waarin zij zich bij afgifte bevonden. Elke beschadiging zal dan ook, behoudens andersduidende vermelding, geacht worden reeds aanwezig te zijn geweest bij afgifte.
 1. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting bij levering of beëindiging der prestaties, tenzij anders werd bepaald, iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 1% per maand tot aan de volledige betaling. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 50€ en een maximum van 2500€) als schadevergoeding.
 1. Alle inningskosten van onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire vergoeding niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
 1. Bij wanbetaling heeft “Senska” retentierecht op de goederen die haar door de klant werden toevertrouwd en dit tot integrale betaling van de factuur en conform in artikel 7 toegepaste intresten en schadebeding.
 1. De klant, die het door hem bestelde werk niet meer komt afhalen of laat uitvoeren, verliest elk recht erop na verloop van één jaar te rekenen vanaf de aangetekende ingebrekestelling tot betaling van de aan hem verstuurde rekening of factuur. Bij gebrek aan ingebrekestelling, begint dit jaar te lopen vanaf de dagvaarding in betaling van het werk of prestatie. Na verloop van dit jaar kan de klant geen aanspraak meer maken op het werk en kan hij geen levering of uitvoering ervan meer vragen. “Senska BV” mag alsdan het werk naar eigen goeddunken aanwenden, ook voor andere klanten. Dit alles geeft de oorspronkelijke klant geen recht op enige terugbetaling of vermindering van de prijs.
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!